Zostań FIZJOTERAPEUTĄ !!!

Instytut Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje:

- studia prowadzone zgodnie ze standardem MNiSW,

- studia stacjonarne i niestacjonarne,

- profesjonalną bazę dydaktyczną,

- naukę w najlepszych placówkach klinicznych w regionie,

- innowacyjne laboratoria i możliwość prowadzenia badań naukowych,

- wybór zajęć prowadzonych w języku angielskim,

- komfortowe zaplecze socjalne,

- jakość kształcenia na najwyższym poziomie.

Studia na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzone są na profilu ogólnoakademickim. Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez realizację zajęć, zarówno w warunkach klinicznych, jak i badawczych.
Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie oparte na dowodach naukowych do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, kwalifikowania, planowania i prowadzenia procesu fizjoterapii oraz nauczania pacjentów, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, jak również planowania i prowadzenia badań naukowych. Absolwent nabywa kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, pracy w zespołach terapeutycznych oraz zespołach badawczych.
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
Absolwent otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii), podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej), domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości, ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym. Absolwent kierunku Fizjoterapia jest przygotowany do pracy w instytucjach prowadzących badania naukowe oraz do podjęcia studiów III stopnia. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach zawodowych, w sposób ciągły podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Jest także przygotowany do rozpoczęcia, zgodnie z regulaminem, specjalizacji z zakresu fizjoterapii.