top

slide-2

7 lutego 2013 r. JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko podpisał umowę o współpracy z Klinikami Rehabilitacyjnymi MEDIAN w Bad Salzuflen w Niemczech.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli ze strony niemieckiej: Adreas Finkel – Dyrektor Klinik MEDIAN, dr Ulrich Dockweiler -ordynator oddziału neurologii kliniki Flachsheide oraz Heidi Kruck - kierownik działu fizjoterapii Klinik MEDIAN.

Ze strony polskiej uczestniczyli Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko, prof. dr hab. Andrzej Kwolek, dr Teresa Pop, mgr. Maria Więcko, dr Sławomir Schultis.

Podpisana umowa zobowiązuje obie strony do współpracowały w zakresie: wymiany pracowników w celu prowadzenia badań, udziału w konferencjach naukowych, wymiany studentów (praktyki zawodowe), oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

Umowa jest zwieńczeniem dziesięcioletniej współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z Klinikami Rehabilitacyjnymi MEDIAN w Bad Salzuflen.

Współpraca z Klinikami Median rozpoczęła się w 2004 r. Pierwsze wyjazdy studentów odbywały się w ramach programu Leonardo da Vinci a obecnie w ramach programu UE Erasmus. W każdym roku na praktyki do Klinik Median wyjeżdża 5 studentów kierunku Fizjoterapia.

Pierwsi studenci wyjechali do Klinik MEDIAN w Bad Salzuflen w 2004 roku. W placówkach tych rehabilitowani są pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, chorobami narządu ruchu, chorobami kardiologicznymi, onkologicznymi i pulmonologicznymi.

Dyrektor placówki oraz opiekunowie praktyk bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat  przygotowania zawodowego studentów, zaangażowania w pracy oraz kultury osobistej, którą wykazują zarówno w kontaktach z pacjentami jak również z personelem klinik. Opiekunowie praktyk poświęcają naszym studentom wiele godzin na przekazywanie im wiedzy zawodowej, jednocześnie powierzają im wiele zadań do samodzielnego wykonania, a w czasie wolnym od pracy stwarzają im możliwości poszerzania znajomości języka niemieckiego i poznania kraju.

Wymiana studentów to tylko jedna z płaszczyzn współpracy.

Lekarze i fizjoterapeuci klinik oraz lekarze i fizjoterapeuci Instytutu Fizjoterapii UR prowadzą wspólne badania naukowe. Elektem badań zakończonych w 2009 r, dotyczących depresji u chorych po udarze mózgu, były dwie publikacje w Przeglądzie Medycznym UR. Trzecia publikacja jest przygotowywana do druku w jednym z niemieckich czasopism specjalistycznych. Pracownicy Klinik MEDIAN czynnie uczestniczą w Międzynarodowych Dniach Rehabilitacji organizowanych corocznie w Uniwersytecie Rzeszowskim, wygłaszając referaty oraz prowadząc warsztaty terapeutyczne.

Odbyło się wiele obustronnych wizyt. Wizyty strony polskiej dotyczą hospitacji studenckich praktyk. Jesteśmy zawsze chętnie zapraszani i chętnie zapraszamy naszych partnerów.

Ważnym wydarzeniem był koncert chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pianisty prof. Janusza Skowrona i tenora Jacka Ścibora wykonujących muzykę polską i żydowską dla pacjentów Kliniki MEDIAN.

We współpracę pomiędzy placówkami i w badania naukowe  zaangażowani są Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Ulrich Dockweiler, Anne Ax, Heidi Kruck, Gabi Zeisch, oraz Roman Lamatz.

Należy podkreślić pomoc Pani Barbary Diel – przewodniczącej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeldzie w  nawiązaniu kontaktów z Klinikami MEDIAN w Niemczech.

Podpisanie umowy jest dla obu stron bardzo ważne, ponieważ precyzuje wspólne zobowiązania oraz formalizuje projekty i wydarzenia wykonywane do chwili obecnej.

 Szukaj

facebook logo