top

slide-2

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Fizjoterapii

 1. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Fizjoterapii jest spójny z Wewnętrznym System Zapewniania Jakości Kształcenia na UR oraz na Wydziale Medycznym.
 2. System funkcjonuje w taki sposób, aby Dyrektor Instytutu, Rada Instytutu, Dziekan i Rada Wydziału uzyskiwali na bieżąco informacje dotyczące jakości kształcenia niezbędne do jej doskonalenia przez właściwe planowanie i realizowanie działań korygujących i naprawczych.
 3. Działaniami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia objęci są studenci I i II stopnia kierunku Fizjoterapia, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Instytutu.
 4. Nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale pełni Dziekan. Za wdrożenie i funkcjonowanie odpowiedzialny jest Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 5. W Instytucie funkcjonuje roboczy organ - Komisja Dydaktyczna IF, powołana przez Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, której zadaniem jest wdrażanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie Instytutu Fizjoterapii (IF).
 6. Komisja Dydaktyczna IF ściśle współpracuje przy wdrażaniu systemu z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 7. Wszyscy pracownicy IF uczestniczą w realizacji zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ramach swoich kompetencji.

Cele i zadania

Dla właściwego funkcjonowania wewnętrznego systemu kształcenia w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego wyznaczono cele i zadania nawiązujące do Misji i Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziału Medycznego. Należą do nich:

 • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Fizjoterapia Wydziału Medycznego, w oparciu o dobrze przygotowaną kadrę naukowo - dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę;
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie pozyskiwania opinii o programie kształcenia, oczekiwanych kompetencjach absolwentów i monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku Fizjoterapia;
 • monitorowania jakości kształcenia i systematyczne doskonalenie funkcjonującego systemu;
 • wdrożenie polityki antyplagiatowej poprzez wprowadzenie systemu weryfikacji każdej pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym oraz wprowadzenie zajęć dla studentów do planu studiów z ochrony własności intelektualnej.

Zakres przedmiotowy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Fizjoterapii

1. Zakres przedmiotowy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Fizjoterapii odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności:

 • weryfikowanie efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • oceny dokonywane przez studentów; 
 • opinie pracodawców na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni;
 • działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

2. Obszar badania obejmuje m in.:

 • ankiety wypełniane przez studentów (m.in. dotyczące liczby godzin przeznaczanych na samokształcenia, ocen nauczycieli, informacje dotyczące funkcjonowania IF pobierane ze skrzynki skarg i wniosków w IF itp.); 
 • hospitacje zajęć i kontrole terminowości odbywania zajęć oraz konsultacji;
 • analizę planów i programów studiów; 
 • sprawdzanie formalnych procedur zatwierdzania programów kształcenia;
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej; 
 • przegląd treści kształcenia (sylabusów); 
 • sprawdzanie dbałości o zgodność sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów;
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących na wydziale procedur w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych; 
 • okresowe oceny pracowników.

3. Częścią Systemu mogą być także ankietowe oceny jakości prowadzonych zajęć dokonywane niezależnie przez Samorząd Studentów jednostki.
4. Elementem Systemu jest również badanie losów absolwentów, monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia w formie ankiet prowadzonych przez Biuro Karier. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta;
 • Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • Uchwała nr 476/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale nr 430/01/2015 Senatu UR z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
 • Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
 • Zarządzenie nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 09.02.2015r w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • Zarządzenie Rektora nr 44/2015 w sprawie tworzenia lub likwidacji kierunków studiów;
 • Zarządzenie nr 173 /2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: określenia wzorów ankiet obowiązujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia od roku akademickiego 2013/2014;
 • Zarządzenie Nr 157/2013 w sprawie Szczegółowych Zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zasad Publikowania i Jawności Informacji;
 • Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 września 2013r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

Uchwały Rady Wydziału dotyczące:

 • Zasad organizacji i funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na lata 2012 – 2016; Uchwała nr 2 z dnia 11 grudnia 2014 roku;
 • Powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i komisji dydaktycznych i uzupełniania jego składu; zatwierdzone na Radzie WM w dniu 13 lutego 2014 roku;
 • Zatwierdzenia, w postaci jednolitego dokumentu, rocznego sprawozdania podsumowującego działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie wydziału; zatwierdzone na Radzie WM w dniu 8 października 2014 roku;
 • Zasad i procedur obowiązujących na Wydziale; Uchwała nr 2 z dnia 11 września 2014 roku;

 Szukaj

facebook logo