top

slide-2

 
 
REKRUTACJA 2018 / 2019- FIZJOTERAPIA
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE I UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE
stacjonarne / niestacjonarne

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REKRUTACJA 2017/2018 - FIZJOTERAPIA 
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE I UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

Rekrutacja elektroniczna: rekrutacja.univ.rzeszow.pl

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

 • rejestracja drogą elektroniczną z wyłączeniem obcokrajowców i Polaków posiadających maturę uzyskaną za granicą
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku Uniwersytetu

 

Harmonogram rekrutacji 2017/2018
  Rejestracja kandydatów w systemie IRK, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
  Egzamin wstępny z biologii dla kandydatów ze „starą maturą”
  Wyniki kwalifikacji w systemie IRK
  Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia
  Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne oraz uzupełniające magisterskie

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa (tworzona w trakcie pierwszego logowania do internetowego systemu rekrutacji, wydrukowana i własnoręcznie podpisana (rekrutacja elektroniczna),
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 3. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. Trzy aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego; podpisane imieniem i nazwiskiem z tyłu fotografii,
 5. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia 
 6. Poświadczona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 7. Dowód wpłaty, który generuje się podczas rejestracji w systemie IRK (wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego).

Uwaga!

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, KOMPLET DOKUMENTÓW należy złożyć w białej teczce z gumką, opisanej według wzoru:

Imię i nazwisko;
Pesel;
Tryb i kierunek studiów;
Adres zamieszkania;
Telefon kontaktowy.

 

Studia uzupełniające magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa (tworzona w trakcie pierwszego logowania do internetowego systemu rekrutacji, wydrukowana i własnoręcznie podpisana (rekrutacja elektroniczna),
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 3. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia,
 4. Poświadczoną przez uczelnię macierzystą średnią ocen ze studiów I stopnia,
 5. Poświadczona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 6. Trzy aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego; podpisane imieniem i nazwiskiem z tyłu fotografii,
 7. Dowód wpłaty, który generuje się podczas rejestracji w systemie IRK. (wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego),
 8. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia

Uwaga!

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, KOMPLET DOKUMENTÓW należy złożyć w białej teczce z gumką, opisanej według wzoru:

Imię i nazwisko;
Pesel;
Tryb i kierunek studiów;
Adres zamieszkania;
Telefon kontaktowy.

 

ZASADY PUNKTACJI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

1. Punktacja wyniku matury z biologii podstawowej i rozszerzonej (nowa matura): od 0 do 100 punktów,
2. Punktacja wyniku testu z biologii (stara matura): od 0 do 100 punktów,
3. Punktacja średniej ocen uzyskanych na studiach I stopnia (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).

Przedział średniejPunkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20  10
3,21 - 3,30  15
3,31 - 3,40  20
3,41 - 3,50  25
3,51 - 3,60  30
3,61 - 3,70  35
3,71 - 3,80  40
3,81 - 3,90  45
3,91 - 4,00  50
4,01 - 4,10  55
4,11 - 4,20  60
4,21 - 4,30  65
4,31 - 4,40  70
4,41 - 4,50  75
4,51 - 4,60  80
4,61 - 4,70  85
4,71 - 4,80  90
4,81 - 4,90  95
4,91 - 5,00  100

4. Punktacja ocen z egzaminu dyplomowego:

 OcenaPunkty
3 Dostateczny 40
3,5 Plus dostateczny 55
4 Dobry 70
4,5 Plus dobry 85
5 Bardzo dobry 100

 

Sylwetka absolwenta Fizjoterapii.

Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Ponadto zdobędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się znajomością i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego. Uzyska kompetencje zawodowe w zakresie procedur fizjoterapeutycznych, prowadzenia badań naukowych w zespołach badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Osoba, która ukończy studia w zakresie fizjoterapii będzie mogła pracować w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia tj. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach, w przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej i fitness, klubach sportowych ze sportowcami wyczynowymi i zawodowymi., domach opieki czy hospicjach. Dodatkową zaletą uzyskania dyplomu fizjoterapeuty jest możliwość prowadzenia własnej, niezależnej praktyki.

 

Zalety studiowania na kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 • dyplom ukończenia studiów uznawany poza granicami Polski
 • ponadwymiarowa liczba punktów ECTS
 • duża liczba godzin praktyk
 • możliwość międzynarodowej wymiany studenckiej
 • zajęcia w najlepszych, renomowanych ośrodkach klinicznych województwa podkarpackiego
 • możliwość prowadzenia badań naukowych

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Przedmioty podstawowe:

Anatomia, biologia medyczna, fizjologia, patofizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika kliniczna, podstawy psychologii, kinezjologia, pedagogika, pierwsza pomoc medyczna.

Przedmioty kierunkowe:

Fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, masaż, fizykoterapia, diagnostyka i terapia manualna,  podstawy kliniczne fizjoterapii w: ortopedii i traumatologii, reumatologii, chirurgii, neurologii i neurochirurgii, pulmonologii, kardiologii, pediatrii, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowego, fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w: pulmonologii, kardiologii, chirurgii, ginekologii, onkologii, geriatrii, psychiatrii, kształcenie umiejętności ruchowych, metodyka nauczania ruchu, zaopatrzenie ortopedyczne, usprawnianie chorego w domu, dokumentacja w pracy fizjoterapeuty. Studia II stopnia: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, specjalistyczne metody neurorozwojowe w rehabilitacji dzieci, specjalistyczne metody fizjoterapeutyczne z zakresu mechanoterapii, zdrowie publiczne, protetyka i ortoptyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, medycyna sportowa i odnowa biologiczna, psychologia kliniczna i psychoterapia, prawo, zarządzanie i marketing, farmakologia, język migowy

Praktyki:

Praktyka kliniczna, praktyka z kinezyterapii, praktyka z fizykoterapii, praktyka z fizjoterapii klinicznej.

Rekrutacja elektroniczna

e rekrutacja

 Szukaj

facebook logo